ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
หน้าหลัก
งานกิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพ
งานสวัสดิการ
งานโครงการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม
นายธงชัย การบรรจง
ครู คส.1
หัวหน้างานกิจกรรม
นายดนุพล วิชัยกุล
ครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
นางสาวมลฤดี ทศพร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักเรียน- นักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
 
 

งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา

 

 
 • บทบาทหน้าที่
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

(2) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆขึ้นในสถานศึกษา

เช่นองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคต

แห่งประเทศไทย (อธท) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมแห่งประเทศไทย (อศท)

หรือองค์การที่เรียนชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

(3) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่าง ๆใน

วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

(4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์

(5)  ควบคุมดูแลกิจกรรมลุกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

(6) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

(7)  ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

(8)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา

(9) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา

(10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน

ตามขั้นลำดับขั้น

(11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • 1
 • 2
   
 • 1
 • 2
 • 3
   

โครงการต้านภัยยาเสพติด 2557

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

วันพ่อแห่งชาติ 2555 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 05/12/55

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วน้อมเกล้าน้อมถวายพระพร

ร่วมประดับตกแต่งไฟ แสงสี รอบวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

อย่างตระกาลตาเพื่อถวายพระพร อย่างยิ่งใหญ่

งานนี้ครูนักเรียนช่วยกันออกความคิดสร้างขึ้นมา ผ่านไปมา

มองวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วยามวิกาลแล้วจำแทบไม่ได้จริงๆ

อลังกาลมาก

แข่งขันทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2555 03/12/55

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วพร้อมด้วยยวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว โดยท่านรองสมพงษ์

พละหาญ รองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ให้เกียรติ

เป็นประธานเปิดงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มาดูกันเลยว่า

นักเรียนนักศึกษาสมัยนี้ แหม !!! มีแต่ฝีมือขั้นมืออาชีพกันเลยทีเดียว

เห็นแล้วรู้สึกหันมามองตัวเองแหะ แต่บอกได้คำว่าเก่งๆ กันทั้งนั้น

กระทงส่งวัดนครธรรม 02/12/55

นับว่าเป็นอีกกิจกรรมที่อยู่คู่กับวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วมาช้านาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งสถานศึุกษาก็ว่าได้ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

รวมพลคนนักบุญ ด้วยฝีมือการทำกระทงของนักเรียนนักศึกษา

เรียกได้ว่าไม่ต้องทานอาหารกันเลยทีเดียว แหม

ก็เล่นอิ่มบุญกันทั่วหน้า !!!!

เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 1/2555 22/09/55

เข้าค่ายลูกเสือปีนี้เดินทางยาวไกลไปถึงจังหวัดปราจีนบุรี

โอโหมีกิจกรรมมากมายเสริมสร้างวินัยให้ มีวิทยากรเก่งๆมากมาย

อีกทั้งพบกับอุปสรรคมากมายให้ความทรงจำที่ดีกลับมา แหม !!! เจ๋งจริงๆ

น้ำท่วมช่วยประชาจังหวัดสระแก้ว 22/09/55

น้ำท่วมปีนี้หนักกว่าทุกปีชนิดที่เรียกว่าลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์

เกือบทุกฉบับ แต่แหม อาชีวศึกษานะครับ รวดเร็วทันใจ ลงพื้นที่

ช่วยน้ำท่วม อย่าว่าแต่จังหวัดสระแก้วเลย จังหวัดอื่นเราอาชีวศึกษา

ก็ร่วมช่วยอย่างรวดเร็วทั้งออกศูนย์ซ่อมสร้าง ทั้งนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือ

งานนี้มีเราอาชีวศึกษาหลายจังหวัดเข้าช่วย เช่น

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราออกมาลุยชนิด

ที่เรียกว่าสร้างรอยยิ้มให้กับชาวเบ้าน ลดความตึงเครียดได้มากมาย

(บ้านผมก็ท่วม T_T)

โครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 22/08/55

โครงการนี้มีนักเรียนนักศึกษาที่คิดว่าอยากจะมีธุระกิจ

เป็นของตัวเองเรามีวิทยากรให้คำแนะนำการประกอบ

ธุระกิจ ทั้งครูทั้งนักเรียนได้ความรู้มากมายจากวิทยากร

ผู้มีประสพการณ์ กระผมอยากขออนุญาติ ปรบมือ

ให้ท่านวิทยากร ดังๆ

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 21/08/55

งานนี้หลายหน่วยงานร่วมรับเสด็จฯ บางคนเรียก

ได้ว่าความร้อนของอากาศไม่สามารถทำให้เราชาว

เทคนิคสระแก้วท้อถอย กลับตั้งหน้าตั้งตารอรับเสด็จ

นำสิ่งของมากมายมาแสดงพระองค์ทรงไม่ถือตน

ทรงงานด้วยความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง

เล่นเอา เราชาวเทคนิคสระแก้วซึ้งในน้ำพระทัย

กลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันวิทยาศาสตร์ 16-17/08/55

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วจัดนักเรียนนักศึกษาที่คิดค้น

สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ออกมาเพื่อเผยแพร่

งานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาเปิดพิธีเป็นขวัญ

กำลังใจให้ลูกหลานชาวสระแก้วภูมิใจกันทั่วหน้า

โครงการพัฒนาครู 25-27/07/55

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ครูปกครอง ครูที่ปรึกษา

ครูแนะแนว ในการป้องกันปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท

การใช้ความรุนแรง และ พฤติกรรมเบี่ยงเบน อีกทั้ง

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้น

สมรรถพนะอาชีพและการบูรณาการเชิงปฏิบัติการงานวิจัย

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันแม่แห่งชาติปีการศึกษา 2555 10/08/55

แหมปีนี้ยิ่งใหญ่อีกเช่นเคย เล่นเอาเราตากล้อง

น้ำตาไหล ซึ้งไปด้วยเลย ตัวแทนคุณแม่แต่ละแผนก

มารับรางวัลคุณแม่ดีเด่น ลูกก็ทำให้คุณแม่ภูมิใจกัน

ไปเป็นแถบๆ ทำให้กระผมคิดถึงแม่จังเลย T_T

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษานักเรียน ฯ 22/08/55

อะโห !!!! งานนี้จัดห้องประชุมใหญ่เลยเหรอนี่ บิก บอส

เรา ลงแรงอบรมเองเลย งานนี้นักเรียนได้เทคนิค

ได้ความรู้กันไปเต็มๆเลยทีเดียว แหม ฮีโล่ของผม สุดยอด !!!!!

พิธีดื่มน้ำพระปริตรน้ำมนต์ 9 วัด 12/07/55

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

นายสุวิทย์ ทวีทรัพย์ ออกเดินทางแต่ช้าว เพื่อไปหา

น้ำมนต์ที่วัดประจำจังหวัดทั้งหมด 9 วัดมาใช้ในพิธีนี้

สาบานตนเพื่อลด ละ เลิก สิ่งเสพติด แหม

สาธุ สาธุ อนุโมธามิ ด้วยจ้า

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 12/07/55

โครงการเปิดปีนี้ยิ่งใหญ่อีกเช่นเคย เรียกได้ว่า เรียกน้ำตา

พ่อยก แม่ยก เลยทีเดียว พานไหว้ครูปี้นี้นักเรียนนักศึกษา

ตั้งหน้าตั้งตากัน มีรางวัลอีกมากมาย ในงาน

ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ อีกเพียบ

เตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนกับครูภาษาอังกฤษ 10/07/55

แหมสาวๆกรี๊ดกร๊าดกันน่าดู หนุ่มหล่อ

เจ้าของภาษาเขามาเองเลย วิทลัยทุ่มทุนสร้าง

จ้างครูฝรั่งมาเลยนะนี่ เป็นครูฝรั่งที่ สูงใหญ่ทีเดียว

มาดูกันว่าบรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานแค่ ไหน

บอกแล้วภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

บรรยากาศห้องเรียนครูจีนคนใหม่ 20/07/55

ลองเรียนดูครับ สุดยอดครูจีนคนนี้ มีืชื่อไทยว่า "เก้า"

เป็นครูจีนอารมณ์ดีมาดเข้ม พูดไทยชัดเจน มากด้วย

ประสพการณ์ งานนี้ หนี ห่าว (สวัสดีภาษาจีน) กันทั้งวัน

โครงการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน 25/06/55

โครงการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมรณรงค์ใส่ชุดไทย

เน้นให้ความรู้ด้านการประชาคมอาเซียนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา

วิทยาัลยเทคนิคสระแก้วเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับเข้าสู่ยุค

แห่งการประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29/06/55

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาิติ หมวดวิชาภาษาไทย

ขนเอานักเรียนนักศึกษามาอ่านข่าว รวมถึง

การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง นอกจากนักเรียนนักศึกษา

ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว คุณครู ผู้มีทักษะด้านภาษาไทย

ดีเยี่ยมก็ได้ร่วมกิจกรรมด้วย แหม !! มีทั้งรางวัล

นักเรียนนักศึกษา และรางวัลคุณครูด้วย

วันสุนทรภู่กวีเอกของโลก 26/06/55

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

นายศรีศักดิ์ แจ่มขำ เป็นประธานในพิธีเปิด อะโห !!!

งานนี้มีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจแต่งกลอน อ่านศาล

แข่งชิงทักษะภาษาไทยกันน่าดู แหม รางวัลปีนี้เยอะจังเลย

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 19-21/06/55

การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประจำ

ปีการศึกษา2554โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการประเมินคุณภาพงานนี้ได้รับทั้งข้อแนะนำ

เพื่อการพัฒนา มุ่งไปสู่ผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ปฐมนิเทศนักเรียน 2555 2-4/05/55

พิธีปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษาใหม่ปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

มีพิธีละลายพฤติกรรมพร้อมทั้งฟังบรรยายจากผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วในแนวทางปฏิบติื

พิธีดื่มน้ำพระปริตรต่อต้านยาเสพติด จุดเทียนปัญญา

บายสีสู่ขวัญ มอบตัวเป็นศิษย์ และโครงการพัฒนาจิต

เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่จริงๆ

น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด 9 อำเภอ 28/05/55

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

นายสุวิทย์ ทวีทรัพย์ ร่วมกับทีมงานคุณภาพ

จัดหาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดประจำอำเภอ

เพื่อนำมาเป็นน้ำเพื่อให้นักเรียนใหม่ได้ดื่ม

ในพิธีสาบานตนในการปฐมนิเทศน์

วันที่ 2-4 พฤษภาคมนี้ เพื่อเป็นขวัญให้ปฏิบัติ

ตนดีห่างไกลจากยาเสพติด

นิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประจำปี

การศึกษา 2554 15/02/55

ประมวลภาพการสอบวิชาโครงการประจำปี 2554

ของนักศึกาษาแต่ละแผนก มีนักเรียนจากโรงเรียน

หนองแสง และโรงเรียนศรีวัฒนา ร่วม

รับชมสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้กันอย่างล้นหลาม

ขบวนแห่อันอลังการงานสร้างงานกาชาดปี 2555

14/02/55

ประมวลภาพขบวนแห่สุดอลังการ ของอำเภอวัฒนานคร

โดยวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วรับหน้าที่ ปีนี้สุดยอดจริงๆ

ห้ามพลาดชอตเด็ด หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลก

ใครร่วมสร้างความทรงจำอันยิ่งใหญ่นี้บ้างไปดูกัน !!!!

นิทรรศการงานการชาดประจำปีการศึกษา 2555

14/02/55

คณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยบุีคลากรทาง

การศึกษาอีกทั้งนักเรียนนักศึกกษาประมวลภาพ

การออกนิทรรศการพร้อมสมัครศึกษาต่อ

มีหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์อาธิเช่น เครื่องเหลาตอก

อีกทั้งเกมส์สนุกๆ และมีอาชีพสอนมากมายภาย

ในนิทรรศการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

บันทึกเทปรายรารสมรภูมิไอเดีย 28/01/55

ประมวลภาพการนำสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา

ของรายการสมรภูมิไอเดียเครื่องฝานกล้วยฉาบ

แหม !!!! ถูกใจกรรมกาทั้งสามคนเลยนะจ้าาา

ไปดูกันว่าพรีเซนเตอร์เขาเจ๋งแค่ไหนถ่ายทอด

ให้รับชมเร็วๆนี้จ้า

ขบวนแห่วัดนครธรรมหลวงพ่อขาว18/01/55

นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนที่

วัดนครธรรมเช่นเคยของทุกปี ปีนี้ใช้นักศึกษา

นับร้อยเลยทีเดียว

นิเทศน์ บริษัท canon โครงการฝึกงานอุตสาหกรรม

เพื่ออาชีวศึกษา04/01/55

พี่ๆจากบริษัทแคนอนมาให้ความรู้การเตรียมตัวสำหรับ

นักศึกษาที่จะออกฝึกงานพร้อมทั้งกำลังหางานหลังจาก

จบการศึกษา

ประชุมบุคคลากรทางการศึกษาประจำเดือน

มกราคม 255515/02/55

ชี้แจงรายละเอียดนโยบาย พร้อมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่

จะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมการรับมืออย่างเข้มข้น

โอ้วว!!!ปีนี้ขมักเขม้นกันน่าดู

สอบ v-net 04-05/02/55

เครียดกันน่าดู อ้าาาาา!!!

แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีโล่งอกไปที่ใช่ไหมเล่า

ขอให้ผู้เรียนทุกคนสู้ๆนะจ้าาา !!!

นิเทศงานประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบ

3 ระยะ 1 26/01/55

ประมวลภาพการนิเทศงานประกันคุณภาพสถานศึกษา

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสามระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 วันที่

26 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประชุมสวัสดิการณ์ร้านค้าวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว25/01/55

ชี้แจงกฏระเบียบเวลา ในการขายอาหารรวมถึง

ข้อห้ามการขายอาหารตามเวลาต่างๆเพื่อปฏิบัติ

เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประชุมกติกาหุ่นยนต์ ABU 2012

กติกาฮ่องกง10/01/55

ประมวลภาพการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง

กติกาหุ่นยนต์ABU2012วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมนา ณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชุมกติกาหุ่นยนต์ ABU 2012

กติกาฮ่องกง09/01/55

จัดขึ้นณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเป็น

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต

พื่อหาข้อสรุปก่อนแถลงกติกา

ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีำพอนาค

ตแห่งประเทศไทย4-8/01/55

ประชุมสัมนาองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย

ซึ่งตัวแทนวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งตัวแทนเข้าร่วม

อบรมอย่างับคั่ง

ประชุมหัวหน้างานหัวหน้าแผนกงานประกัน04/01/55

ประธานแต่ละตัวบ่งชี้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับงา

นประกันภายในละภายนอกสถานศึกษา

เพื่อหามาตรฐานของวิทยาลัย

ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ จังหวัดระยอง04/01/55

เข้าร่วมการแข่งขันโดยแต่ละวิทยาลัยส่งตัวแทนเพื่อหา

ผู้ที่มีทักษะในด้านวิาชีพ

   
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
   

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2554 27/12/54

ตั้งแต่ต้นยันจบเลยจ้า แหมปีนี้ยิ่งใหญ่กันน่าดุแต่ละสี

นี่สุดยอดล้วนแต่ตั้งใจทำงานร่วมกิจกรรมเดินขบวน

กีฬากันอย่างสนุกสนานมาดุกันว่ามีใครบ้างเอ่ย ....

กิจกรรมวันคริสมาสประจำปีการศึกษา 255426/12/54

จัดโดยหมวดวิชาสามัญร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ

ปีนี้มีทีเด็ดอะไรน้า รีบชมเลย

อบรมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด22/12/54

ร่วมด้วยพี่ๆจากตชดจังหวัดสระแก้วมาอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดกันชนิดที่เรียกว่า

ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวอะ แหม พี่ๆ มีแต่มุขเด็ดๆ

แนะแนวสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา

ต่อ21/12/54

นำทีมโดยอาจารย์พิเชษฐ์ อินทรคำ พร้อมคณะนักเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วย

เหลือน้องๆ แหม ติวเข้มกันน่าดู

สอบพรีวีเน็ท15/12/54

นักเรียนแต่ละคนนี่นั่งตัวเกร็งกันน่าดู ผู้คุมสอบ

จ้องชนิด ที่ไม่ต้องใช้กล้องวงจรปิดก็ไม่กล้า

เอียงคอเลยหละ

EM ball ช่วยเหลือผู้สพภัยน้ำท่วม3/11/54

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วร่วมด้วย จังหวัดสระแก้ว

โรงพยาบาลจิตเวชพร้อมคณะนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ

ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ประสพภัย ต่างร่วมมือร่วมใจปั้น

EM ballด้วยหัวจิตหัวใจกันน่าดู เป็นแสนลูกเลย

เชียวนะ แหมเหนื่อยขนาดไหนก็อิ่มบุญ

   

ศึกษาดูงาน หุ่นยนต์ชิงแชมป์ ABU 2554

นักศึกษาแผนอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาดูงานหุ่นยนต์

ชิงแชมป์ABU ไทยเก่งได้แชมป์และรองแชมป์

ปีนี้ปีที่ 10 มี 18 ประเทศเข้าร่วม แล้วนับ

เป็นครั้งที่สองที่ไทยได้แชมป์หุ่นยนต์

ประชุมครูแสนดี

ตามโครงการครูแสนดีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดครู

อาชีวศึกษา ที่มีผลงานดี ประพฤติดี

สอนงานดี งานนี้ครูคนไหนอยู่ในดวงใจ

นักเรียน-นักศึกษา เตรียมเฺฮ !!!

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมกับทหาร

ตะเวนชายแดน ร่วมรับเสด็จ

บริจาคโลหิตเพื่อสังคม

ทำดีบริจาคโลหิตช่วยเหลือสังคม

โดยโรงพยาบาลวัฒนานครมารับบริจาค

งานนี้จัดที่อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว มีนักเรียน-นักศึกษาพร้อมทั้ง

บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมหลายร้อยคน

การตรวจร่างกายประปีการศึกษา 2554

การตรวจร่างกายประจำปีการศึกษา 2554

มีการตรวจร่างกาย นักเรียนนักศึกษา

รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งตรวจ

หาสารเสพติด

โครงการธรรมะ

จัดขึ้น ณ ศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากมาย

ได้ทั้งข้อคิดการใช้ชีวิต ความประพฤติ

ต่อผู้ใหญ่ การนั่งสมาธิ การทำบุญ ฯลฯ

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2554

มีทีมงานคณะครู ออกนิเทศยังสถานประกอบการ

ที่นักเรียน-นักศึกษา ได้ออกฝึกงานอยู่ เพื่อดูความ

คืบหน้า สอบถามปัญหาการทำงาน ของตัวนักศึกษา

ฝึกงาน และผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลการฝึกงาน

ที่แท้จริง

โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ   

โครงการนี้โดย บริษัทไทยแอร์โร จำกัด

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สำนักงานทรัพยากร

น้ำ 6 จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วน

ตำบลวัมนานคร เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม ้

ถวายพ่อ 1084 ต้น วันที่ 23 กค 2554

โครงการคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร"

โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2554

ณ ศูนย์อบรมปริยัติธรรม วัดบางนาใน

อ.วัมนานคร จ.สระแก้ว

   

สอบโครงการ

โครงการทุกแผนก สาขาวิชาต่างๆ

นำโครงการของตนมานำเสนอกันอย่างคับคลั่ง

แบ่งเป็นประเภทโครงการต่างๆมากมาย

หุ่นยนต์เล็ก งานกาชาด ประจำปีการศึกษา 2554  

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมกับทหารตะเวน

ชายแดนร่วมรับเสด็จ

ทำบุญแผนกอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีการศึกษา 2554   

ทำดีบริจาคโลหิตช่วยเหลือสังคม

โดยโรงพยาบาลวัฒนานครมารับบริจาค

งานนี้จัดที่อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว มีนักเรียน-นักศึกษาพร้อมทั้ง

บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมหลายร้อยคน


ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2554   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 แนะนำ ชี้แจง

ให้ผู้ปกครองรับทราบถึงปัญหา

เพื่อหาวิธีป้องกันปัญหาร่วมกัน

เพื่อความชัดเจนในด้านการดูแลบุตรหลาน

ของผู้ปกครอง ในสถานศึกษา

ประชุมงานแผน และ ความร่วมมือ

มอบหมาย ชี้แจง งานต่างๆ ด้านประกันคุณภาพ

เนื้อหากล่าวถึงตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย วิธีคิด

วิธีทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการ

ศึกษา 2554

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 กับโครงการ

เรียนดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ ชี้แจง

กฏระเบียบ เริ่มแรกเพื่อเ้ข้าสู่กระบวนการเรียน

การสอน เพื่อให้รับทราบถึงหลักเกณฑ์

fixit center ศูนย์ บ้านโคกสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างเพื่อชุมชน fixit center

เพื่อช่วยชุมชนที่ห่างไกล และ เดือดร้อน

เป็นโครงการเพื่อนช่วยชาวบ้าน มีหลายศูนย์

หลายหมู่บ้านมีทั้งซ่อมสร้าง และ

ยังสอนให้ประกอบอาชีำในชุมชน

พิธีรับประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษา

ปีการศึกษา 2553   

พิธีปัจฉิมนิเทศ วันที่ 24 มีนาคม 2554

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

   

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 23 มิถุนายน 2554นักเรียนนักศึกษา

เข้าร่วมประกวดพานไหว้ครูกันอย่างคับคั่ง

มีรางวัลทั้งประเภทสวยงาม และประเภท

ความคิดสร้างสรร มาดูกันว่าใครจะได้รางวัล

เดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารี

วันที่ 5 กค 2554 มีการเดินสวนสนามของ

เสือเนตรนารี

สถานศึกษาพระราชทาน 11-1-54    

อลังการงานสร้าง กับการปรับปรุงภูมิทัศน์

มีการตรวจอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างขวัญ

กำลังใจแด่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆมากมาย

จังหวัดเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2554    

สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการ ประชาชน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
   

ปฐมนิเทศฝึกงาน 5/10/53

ปฐมนิเทศเพื่ออธิบายให้นักเรียนที่กำลัง

จะออกฝึกงานให้เข้าใจและเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนออกฝึกงานงานอย่างเป็นทางการ

รับเสด็จสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา 31/09/53

พระองค์ทรงผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

คณะผู้บริหาร คณะครุอาจารย์พร้อมทั้งนักเรียน

นักศึกษา ร่วมถวายพระพร


โครงการอาหารปลอดภัย 27/09/53

โคงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลวัมนานคร

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาิติ 25/09/53

นักเรียนนักศึกษาและแผนกนำผลงานของตัวเอง

เข้าประกวดกันมากมายมาดูกันว่าใครจะได้รางวัลอะไร


โครงการวัฒนานครเข้มแข็ง 23/09/53

โครงการวัมนานครเข้มแข็ง ชนะ ยาเสพติดยั่งยืน

สอบโครงการนักเรียนนักศึกษา 10/09/53

ไปดูบรรยากาศวันสอบประเมินโครงการกัน

ใครได้กลับไปแก้ไขก็เร่งมือนะค่ะ


อบรมการติดตั้งจาน PSI 8/09/53

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทอนิกส์

ได้จัดอับรมการติดตั้งจาน PSI ขึ้น ณ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

แหม !! งานนี้ชัดล้านเปอร์เซ็นต์

   
   

อบรมโครงการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 23/08/53

โดยพี่ๆทีมงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ณ

ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประชุมการจัดตารางสอน 23/7/53

ประชุมหัวหน้างแผนกวิชาเพื่อทำการจัดตารางเรียนสัมนาระหว่างฝึกงาน 23/7/53

สัมนาระหว่างฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553ประชุมนายกองค์การ 13/8/53

ประชุมนายกองค์การวิชาชีพ โดย

รองผู้อำนวยการศรีศักดิ์ แจ่มขำประธาน

ดำเนินรายการ

เดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 24/7/53

พิธีเดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ณ

สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

โครงการจัดหางาน 21/7/53

โครงการจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม 1

อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว


โครงการอบรมผู้ประกอบการรายใหม่ 16/7/53

ปโครงการอบรมผู้ประกอบการรายใหม่

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงfix it center14/7/53

 โครงการกฏหมายสัญจร7/6/53

โครงการกฏหมายสัญจรเพื่อเยาวชนจังหวัดสระแก้วโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 6/7/53

โครงการเดินรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง


ประชุมผู้ปกครอง5/7/53

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปวช 2-3 และ ปวส 2   

วันกีฬาเพื่อมวลชน 26/5/2553   

วันกีฬาเพื่อมวลชน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วตรวจสุขภาพประจำปี 26/5/2553   

ตรวจสุขภาพประจำปีอบรมการเขียนวิจัย 18-19/5/2553   

โครงการการเีขียนวิจัยทางการศึกษา

สำหรับครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3D

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 14/5/2553   

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี

การศึกษา 2553 บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 3D

ประชุมเพื่อเข้ารับพิจาณารางวัลพระราชทาน8/5/2553   

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมทั้งครู

ดีเด่นจากสถานศึกษาต่างๆมากมาย

ร่วมคัดเลือกครูดีเด่นมาดูกันว่าครูในดวงใจ

ของใครจะได้รับรางวัลนี้หนออออ

พิธีปัจฉิมนิเทศรับใบประกาศผู้จบการศึกษา 31/3/2553   

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมทั้งครู

ดีเด่นจากสถานศึกษาต่างๆมากมาย

ร่วมคัดเลือกครูดีเด่นมาดูกันว่าครูในดวงใจ

ของใครจะได้รับรางวัลนี้หนออออ

งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 26/3/2553   

งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

อบรมการเขียนแผน เชิงบูรณาการ 3D 19-21/3/2553   

อบรมการเขียนแผนการสอน

การเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถณะอาชีพ

และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์-3D

วันครู16/3/2553   

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมทั้งครู

ดีเด่นจากสถานศึกษาต่างๆมากมาย

ร่วมคัดเลือกครูดีเด่นมาดูกันว่าครูในดวงใจ

ของใครจะได้รับรางวัลนี้หนออออ

   

ทำดีมีอาชีพ15/3/2553   

เยาวชนโครงการ ทำดีมีอาชีพระยะ 2

ประชุมการตัดเกรด 8/3/2553   

คณะผู้บริหารและคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา

เข้าประชุมพร้อมกันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

พิจารณาการให้คะแนนเรียนของนักเรียนนักศึกษาค่ายพระพุทธบุตร 4-6/3/2553   

การออกค่ายพุทธศาสนา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ณ วัดบางนาใน เพื่อศึกษาธรรม แหมนักเรียน

ให้ความสนใจกันน่าดูรดน้ำขอพร 2/3/2553   

รดน้ำขอพร ประเพณีสงการณ์ไทย ณ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว


งานกาชาด 14/2/2553   

การแข่งขันหุ่นยนต์งานกาชาด ประจำปี 2553

ชื่อกติกา เก็บผลไม้ ปีนี้มีการแข่งขันจากทีมนักศึกษา

แผนกอิเล็กทรอนิกส์หลายทีมด้วยกันขวัญใจใคร

มาดูมาเชียร์กันเอาเองจ้า

กิจกรรมวันวิชาการ 10/2/2553   

นิทรศรรการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 3D ในสถานศึกษา

เตรียมความพร้อมการชุมนุมลูกเสือ 9/2/2553   

การประชุมเตรียมความพร้อมการชุมนุมลูกเสือ

/เนตรนารีวิสามัญระดับภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ค่ายย่อยที่ 1

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 4/2/2553   

โครงการพัมนาุบุคคลิกภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3 D ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

   

ออกแนะแนว 29/1/2553   

โครงการออกแนะแนวจัดขึ้นที่ โรงเรียนวัฒนานคร

น้องๆจากโรงเรียนให้ความสนใจจากพี่ๆ

จากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วกันน่าดู

โครงการเทคนิคร่วมใจ รู้ทันภัยเอดส์ 27/1/2553   

โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรมให้ความรู้วิธีป้องกัน

จากโรคร้าย และ ให้ความรู้เพื่อความปลอดภัย

เข้าค่าลูกเสือ 23/1/2553   

เข้าค่าลูกเสือ


สัมนาทักษะช่วยเหลือนักเรียน 20/1/2553   

สัมนาทักษะช่วยเหลือนักเรียนโดยวิธีให้คำปรึกษา

การแข่งขันกีฬาประเพณีวันครู 16/1/2553   

การแข่งขันกีฬาประเพณีวันครูที่อำเภอวัมนานคร

มาดูกันว่าวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วคว้าไปได้กี่รางวัล

โครงการรณรงค์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย 10/1/2553   

ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ โรงพยาบาลศิริราช

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วร่วมลงนามถวายพระพร 10/1/2553   

ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ โรงพยาบาลศิริราช

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
   

ดอกแก้วบาน 2-3/12/52

วิทยาัลัยเทคนิคสระแก้วเข้าร่วมงาน ออกแนะแนว

ศึกษาต่อพร้อมทั้งนำการประกอบอาชีพไปร่วมงานนี้

งานนี้ อลังกาลงานสร้างครับผม !!!

 

โครงการไทยเข้มแข็ง 28/11/52

คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ พร้อมทั้ง

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเข้าร่วมร้องเพลงชาติ

แสดงความเข้มแข็ง โอโห !!!! ทุกคนเข้มแข็งกันน่าดู

 

บันทึกรายการสมรภูมิไอเดีย 8/11/52

บันทึกรายการสมรภูมิไอเดีย วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

นำเครื่องฝานกล้วยฉาบ สุดยอด

นวัตกรรมที่นักเรียนนักศึกษาคิดค้นขึ้น

ให้สามารถฝานกล้วยฉาบได้รวดเร็วสุดยอด !!!


ลอยกระทงสืบสานประเพณี 2/11/52

ปีนี้วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วร่วมการประกวด

รถขบวนแห่ พร้อมทั้งนางนพมาศ ดูกัน

ว่านางนพมาศวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จะสวยขนาดไหน

 

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 3/10/52

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว


โครงการสัมนาบทบาทครูที่ปรึกษา 24-25/9/52

โครงการสัมนาบทบาทครูที่ปรึกษาโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

   
   

โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้สู่วิชาชีิพ 18-20/9/52

โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้สู่วิชาชีพ ณ

ศูนย์การศึกษาปริยัติธรรมวัดบางนาใน


ร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 11/9/52

ร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 6/9/52

โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง

เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง


โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจยุติธรรม 3/9/52

โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจยุติธรรม ณ ห้องประชุม

1วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 

โครงการปลูกต้นไม้ 3/9/52

โครงการปลูกต้นไม้่ เพื่อปรับปรุงภูมิทศรร

ภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร

ภายในสถานศึษา 29/8/52

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว


โครงการสันติวัฒนธรรม28/8/52

โครงการอบรมการสร้างสันติวัฒนะรรมในสถานศึกษา

เพื่อร่วมใจถวานในหลวง

 

นารีพัฒน์ 21/8/52

โครงการฝึกอบรมผู้ใช้ยานพาหนะ จัิกรยานยนต์

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้ยานพาหนะ

อย่างถูกต้องปลอดภัย


ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ในสถานศึกษา 19/8/52

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ในสถานศึกษา

โครงการเพื่อให้นักเรียน และ นักศึกษา

ที่มีอายุพร้อมที่จะมีสิทธิเลือกตั้งได้เข้าใจ

ความหมายของการเลือกตั้งอย่างแท้จริง

 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 19/8/52

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุม 1

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีิวิต 18/8/52

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีิวิตนักศึกษาหญิง

เชื่อมโยงกับโครงการคุณธรรมนำความรู้


วันแม่แห่งชาติ 11/8/52

วิทยาลัยเทคนิคสระัแก้วร่วมถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

big cleaning day 11/8/52

วิทยาลัยเทคนิคสระัแก้วจัดงานทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่

ทุกจุดในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วพบแต่ความสะอาด

   

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการต้นกล้าอาชีพ 31/7/52

พีธีมอบประกาศนียบัตรโครงการต้นกล้าอาชีพ

เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนต้นกล้าอาชีพที่ได้รับ

การฝึกอบรมและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง


อบรมนักศึกษาฝึกงาน 29/7/52

อบรมนักศึกษาฝึกงานเพื่อชี้แจงการเริ่มต้นออก

ฝึกงานว่านักศึกษาออกฝึกงานต้องเลือกสถาน

ประกอบการเพื่อออกฝึกงานอย่างไร

 

คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา21/7/52

คณะกรรมการตวจประเมินสถานศึกษา

แบบอย่างการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


สัมนาระหว่างฝึกงาน 17/7/52

โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฝ่ายวิชาการ


โครงการคุณธรรมนำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง 16-17/7/52

โครงการคุณธรรมนำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง

งานนี้อิ่มบุญกันท่วนหน้าเพราะไปร่วมกันทำี

ความสะอาด พร้อมบูรณสถานโดยการทาสี

มีใครบ้างดูกัน

 

บริจาคเลือด 10/7/52

อิ่มบุญจริงๆ บริจาคเลือดครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

แต่ละคนมีแต่คนเลือดเยอะเลยนะ แหม !!!!

 

แห่เทียน 3/7/52

สือสานประเพณีแ่ห่เทียนเข้าวัด

 

พิธีลำลึกพระคุณครู 2/6/52

พิธีลำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2552

งานนี้เล่นเอาน้ำตาซึมกันเลยทีเดียว

 

fix it center24/6/52

พิธีเปิดโครงการขยายโอกาสศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

 

   

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา23/5/52

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 2,3 และ ปวส 2

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา 14/5/52

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์อาหาร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ 13/5/52

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพเพื่อให้ออกฝึกอาชีพ

พร้อมทั้งรับใบส่งตัวเพื่อออกฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุม

1อาคารอำนวยการ

ปฐมนิเทศ ชั้น ปวช 1 และ ปวส 1 7/5/52

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ปวช1 และ ปวส 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา  3/4/52

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้เข้าใจปัญหา และ

หลักในการปฏิบัติเพื่อชี้แจงเรื่องราวต่างๆให้ผู้ปกครองนักเรียน

ได้ทราบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งดำเนินการโดยคณะ

ผู้บริหาร หัวหน้างานและหัวหน้าแผนกแต่ละวิชา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 19-20/3/52

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ห้องประชุม 1วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา 25/2/52

พิีธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา

สำหรับผู้จบการศึกษา 2551 โดยผู้อำนวยการ

นายเสรีย์ เมืองสงเป็นผู้มอบ

หุ่นยนต์งานกาชาด  18/2/52

หุ่นยนต์งานกาชาด ปีนี้กติกา ช่วยแม่จ่ายตลาด

โดยทีมงานคุณภาพเหมือนเดิมจากแผนกวิชาช่าง

อิเล็กวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว นำหุ่นยนต์เข้าร่วมงาน

ปีนี้ได้รับความสนใจ มากมายชนิดที่เรียกว่า

หาที่ยืนชมแทบไม่ได้

   

อบรมนักเรียน  19/1/52

อบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีพ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดยาเสพติด เอดส์

และพฤติกรรมเบี่ยงเบน

แนะแนวศึกษาต่อ   19/1/52

คณะครูและคณะนักเรียนนักศึกษาจาก

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับน้องๆ

ที่กลังมองหาสถานศึกษาที่น่าสนใจเพื่อศึกษาต่อ

ประชุมวันไหว้ครู   6/1/52

เพื่อให้การจัดงานในพิธีวันไหว้ครูสมูบรูณ์ในทุกด้าน

จึงมีการจัดการประชุึมเพื่อจัดงานและมอบหมายงาน

ทำดีมีอาชีพ   6/1/52

นักเรียนนักศึกษาจากภาคใต้เข้าร่วมโครงการ

ทำดีมีอาชีพ สนุกสนานกันใหญ่โต

ที่ได้รับความรุ้จากครูวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

เป็นผู้ประสาทวิชา งานนี้ได้ความรู้ไปประกอบ

อาชีพกันแน่เลย !!!!